Cực HOT

Làm Thế Nào Để Thêm Các Smart Jquery Slider Vào Blogger / Trang WebInstructions To Follow:


STEP #1
Bạn Log in vào Blogger, go to Layout -> Edit HTML
  và nhớ đánh dấu "Expand Widget Templates"

STEP #2
Bạn dùng (CTRL+F) để tìm kiếm đoạn code dưới trong template:
</head>
Và trước nó/ before it, bạn copy và dán đoạn code này vào template:

<script src='http://bnote.googlecode.com/files/jquery-1.2.6.min.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://bnote.googlecode.com/files/jquery.jcarousel.pack.js' type='text/javascript'></script>
<script src='http://bnote.googlecode.com/files/jquery-ui-personalized-1.5.2.packed.js' type='text/javascript'></script>

<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function() {
jQuery('#mycarousel').jcarousel({
wrap:"both",
scroll:2,
animation:"slow"
});
function mycarousel_initCallback(carousel) {
jQuery('#featured-next-button').bind('click', function() {
carousel.next();
return false;
});

jQuery('#featured-prev-button').bind('click', function() {
carousel.prev();
return false;
});
jQuery('.button-nav span').bind('click', function() {
carousel.scroll(jQuery.jcarousel.intval(jQuery(this).text()));
return false;
});
};
jQuery('#feature-carousel').jcarousel({
wrap:"both",
scroll:1,
auto:10,
initCallback: mycarousel_initCallback,
buttonNextHTML: null,
buttonPrevHTML: null
});

});
</script>

<style type="text/css">
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-container {-moz-border-radius: 10px;}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-container-horizontal {width: 941px;margin: 0 auto;padding:0 20px;}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-clip-horizontal {width:  941px;height: 254px;}
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item {width: 307px;height: 254px;}
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-horizontal {margin-right: 10px;}
.jcarousel-skin-tango .jcarousel-item-placeholder {background: #fff;color: #000;}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-next-horizontal {
background:transparent url(http://3.bp.blogspot.com/_pZaV-NlP_3s/TFAMVbjDoRI/AAAAAAAAAGc/qVMBXOUAnnY/s1600/image-slider-button.png) no-repeat scroll -46px 0;
cursor:pointer;
height:254px;
right:20px;
position:absolute;
top:0;
width:46px;
}

.jcarousel-skin-tango .jcarousel-prev-horizontal {
background:transparent url(http://3.bp.blogspot.com/_pZaV-NlP_3s/TFAMVbjDoRI/AAAAAAAAAGc/qVMBXOUAnnY/s1600/image-slider-button.png) no-repeat scroll 0 0;
cursor:pointer;
height:254px;
left:20px;
position:absolute;
top:0;
width:46px;
}

.jcarousel-container {position: relative;}
.jcarousel-clip {z-index: 2;padding: 0;margin: 0;overflow: hidden;position: relative;}
.jcarousel-list {z-index: 1;overflow: hidden;position: relative;top: 0;left: 0;margin: 0;padding: 0;}
.jcarousel-list li,.jcarousel-item {float: left;list-style: none;width: 75px;height: 75px;}
.jcarousel-next {z-index: 3;display: none;}
.jcarousel-prev {z-index: 3;display: none;}

#news-slider{background-color:#FFFFFF;padding:20px 0;}
#news-slider img{border:none;height:254px;width:307px;}
</style>


Now click Save TemplateSTEP #3 Bạn Log in vào Blogger, go to Layoutpage-elements

Add a Gadget of HTML/JavaScript type.


image
Bạn Copy và Paste đoạn code dưới vào Gadget


<div id='news-slider'>
<ul class='jcarousel-skin-tango' id='mycarousel'>
<li><a href='SLIDE-1-LINK-HERE'><img src='SLIDE-1-IMAGE-ADDRESS-HERE'/></a></li>
<li><a href='SLIDE-2-LINK-HERE'><img src='SLIDE-2-IMAGE-ADDRESS-HERE'/></a></li>
<li><a href='SLIDE-3-LINK-HERE'><img src='SLIDE-3-IMAGE-ADDRESS-HERE'/></a></li>
<li><a href='SLIDE-4-LINK-HERE'><img src='SLIDE-4-IMAGE-ADDRESS-HERE'/></a></li>
<li><a href='SLIDE-5-LINK-HERE'><img src='SLIDE-5-IMAGE-ADDRESS-HERE'/></a></li>
</ul>
</div>


NOTE : Thay đổi/Replace,

SLIDE-X-LINK-HERE Với các real posts links trong blog.

SLIDE-X-IMAGE-ADDRESS-HERE với các  địa chỉ hình ảnh

Nhìn ví dụ phía dưới
<div id='news-slider'>
<ul class='jcarousel-skin-tango' id='mycarousel'>
<li><a href='#'><img src='http://2.bp.blogspot.com/_pZaV-NlP_3s/TFAMLk05DMI/AAAAAAAAAF0/oH_Qd-mcS_I/s1600/slide1.jpg'/></a></li>
<li><a href='#'><img src='http://1.bp.blogspot.com/_pZaV-NlP_3s/TFAML-hfhII/AAAAAAAAAF8/5AsriuSPkxo/s1600/slide2.jpg'/></a></li>
<li><a href='#'><img src='http://4.bp.blogspot.com/_pZaV-NlP_3s/TFAMMcW4kII/AAAAAAAAAGE/Eg9gpRvlMAw/s1600/slide3.jpg'/></a></li>
<li><a href='#'><img src='http://2.bp.blogspot.com/_pZaV-NlP_3s/TFAMMm7N3xI/AAAAAAAAAGM/Bm4RX6kvhhs/s1600/slide4.jpg'/></a></li>
<li><a href='#'><img src='http://3.bp.blogspot.com/_pZaV-NlP_3s/TFAMNIVEm-I/AAAAAAAAAGU/Hp5RUvKX78U/s1600/slide5.jpg'/></a></li>
</ul>
</div>

Bạn đã hoàn tất

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...