Cực HOT

Hiệu Ứng Mouseover

Image01

DEMO: Hover mouse over the image!

Here are the codes:
  • Nếu bạn muốn đặt hình ảnh với hiệu ứng mouseover qua việc"Add & Arrange Page Elements" trong Blogger, bạn có thể sử dụng đoạn mã (code này chỉ chạy trên IE) (this code may work on IE)
Code:
<img alt='Image01' onmouseover="this.src='http://1.bp.blogspot.com/_AstD3fky-O0/TGqRLa5XsPI/AAAAAAAAAHg/JIxyCsgUGIk/s1600/Image+5.png'" src="http://3.bp.blogspot.com/_AstD3fky-O0/TGqRE6_LFzI/AAAAAAAAAHY/eAxxv3c6APc/s1600/Image+4.png" onmouseout="this.src='http://3.bp.blogspot.com/_AstD3fky-O0/TGqRE6_LFzI/AAAAAAAAAHY/eAxxv3c6APc/s1600/Image+4.png'" />


  • Nếu bạn muốn đặt hình ảnh với hiệu ứng mouseover thông qua chỉnh sửa "Edit HTML" trong Blogger sủ dụng đoạn code này(lưu ý: code này không hoạt động trên IE (this code may not work on IE);
Code:


<img alt='Image01' onmouseout='this.src=&amp;apos;http://3.bp.blogspot.com/_AstD3fky-O0/TGqRE6_LFzI/AAAAAAAAAHY/eAxxv3c6APc/s1600/Image+4.png&amp;apos;' onmouseover='this.src=&amp;apos;http://1.bp.blogspot.com/_AstD3fky-O0/TGqRLa5XsPI/AAAAAAAAAHg/JIxyCsgUGIk/s1600/Image+5.png&amp;apos;' src='http://3.bp.blogspot.com/_AstD3fky-O0/TGqRE6_LFzI/AAAAAAAAAHY/eAxxv3c6APc/s1600/Image+4.png'/>


Trong các mã ở trên thay thế các văn bản RED với URL của hình ảnh chính và các văn bản BLUE với URL của hình ảnh di chuột.

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...