Cực HOT

Thêm Tuyết rơi / sao màu / Hoa / Lá / sao / bướm / trái tim trong Blog của bạn

Có lẽ, Giáng sinh sẽ làm cho blog của bạn một lần được thấy các ngôi (màu) sao? Bạn có thể muốn trang trí Blog Giáng sinh của bạn với những ngôi sao rơi xuống?
Lần này tôi sẽ giải thích làm thế nào để Thêm Tuyết rơi / sao màu / Hoa / Lá / sao / bướm / trái tim trong Blog. Nó đơn giản hơn nhiều bất cứ thủ thuật nào khác tìm thấy trên mạng bởi vì bạn chỉ cần thêm một đoạn mã đơn giản duy nhất để vào blogger blog.i blogspot  của bạn. Tôi kiểm tra hiệu ứng này trên Internet Explorer, Firefox mozzilla và nhiều trình duyệt web khác. Thêm một Tuyết giả / sao màu / Hoa / Lá / sao / bướm / trái tim widget là rất easy.chúng ta hãy xem làm thế nào để cài đặt widget này mát mẻ trong blog của bạn ..
Bước 1: Đăng nhập vào blogger của bạn


Thêm một tiện ích : JavaScript HTML /Falling Colored Stars :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/ColoredStars.txt" />
</script>Falling fire Stars :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/fireStars.txt" />
</script>Falling Stars :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Stars.txt" />
</script>
Falling snow :  Falling SnowFlakes

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/snow.txt" />
</script>


Falling Snow flakes 1 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Snowflakes1.txt" />
</script>Falling Snow flakes 2 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Snowflakes2.txt" />
</script>Falling Snow flakes 3 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Snowflakes3.txt" />
</script>Falling Snow flakes 4 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Snowflakes4.txt" />
</script>Falling Snow flakes 5 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Snowflakes5.txt" />
</script>


Falling Snow flakes 6 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Snowflakes6.txt" />
</script>


Falling Leaves :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/FallingLeaves.txt" />
</script>
Falling Green Leaf :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/GreenLeaf.txt" />
</script>


Falling Yellow Leaf :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/YellowLeaf.txt" />
</script>


Falling Greenish :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Greenish.txt" />
</script>Falling Tree Leaf :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/TreeLeaf.txt" />
</script>Falling Heart 1 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Heart1.txt" />
</script>Falling Heart 2 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Heart2.txt" />
</script>Falling Heart 3 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Heart3.txt" />
</script>


Falling Blue Heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/BlueHeart.txt" />
</script>Falling Red-1 Heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/RedHeart.txt" />
</script>


Falling Heart 4 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Heart4.txt" />
</script>Falling Flower :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Flower.txt" />
</script>


Falling Love Heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/LoveHeart.txt" />
</script>

Falling butterfly Orange 1 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/butterflyOrange.txt" />
</script>

Falling butterfly Pink 1 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/butterflyPink.txt" />
</script>

Falling butterfly Blue 1 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/butterflyBlue.txt" />
</script>

Falling butterfly Green 1 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/butterflyGreen.txt" />
</script>


Falling butterfly ani 1 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/butterfly-1-dance.txt" />
</script>


Falling Heart ani 1 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/LoveHeart-1-dance.txt" />
</script>


Falling Heart ani 2 :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/LoveHeart-1-lights.txt" />
</script>


Falling red heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingredheart.txt" />
</script>

Falling orange heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingorangeheart.txt" />
</script>


Falling pink heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingpinkheart.txt" />
</script>
Falling blue heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingblueheart.txt" />
</script>Falling purple heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingpurpleheart.txt" />
</script>
Falling yellow heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingyellowheart.txt" />
</script>Falling objects-heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingobjects-heart.txt" />
</script>


Falling hrt2b heart :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallinghrt2bheart.txt" />
</script>Falling objects-snow :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingobjects-snow.txt" />
</script>Falling ani-ornament :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingani-ornament.txt" />
</script>Falling red star :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingredstar.txt" />
</script>


Falling blue star :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingbluestar.txt" />
</script>


Falling orange star :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingorangestar.txt" />
</script>


Falling pink star :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingpinkstar.txt" />
</script>Falling blinking star :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingblinkingstar.txt" />
</script>Falling colored cross :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingcoloredcross.txt" />
</script>


Falling colored flake :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingcoloredflake.txt" />
</script>Falling green butterfly :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallinggreenbutterfly.txt" />
</script>


Falling yellow butterfly :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingyellowbutterfly.txt" />
</script>Falling objects-fish :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingobjects-fish.txt" />
</script>


Falling objects-bee :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingobjects-bee.txt" />
</script>Falling objects-drip :

<script type="text/javascript" src="https://sites.google.com/site/bdlab12/bdlab-blogspot-com/Fallingobjects-drip.txt" />
</script>
Note: We are going to add more Falling colored stars / Snowflakes /stars /butterfly / heart / Flowers / Leaves, so keep visiting this page.

Recent Post

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...